Publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen

Publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen zijn bestuursorganen van rechtspersonen die bij of krachtens wet zijn ingesteld.

Zelfstandige bestuursorganen hebben een beperkte taak op het gebied van uitvoering, advisering of controle. Ze staan niet onder het ambtelijk-hiërarchisch gezag van een minister. Dat wil zeggen dat de minister een zelfstandig bestuursorgaan geen bijzondere aanwijzingen kan geven voor de afhandeling van specifieke taken. Publiekrechtelijkse zbo’s vallen voor al hun taken onder de werking van de Archiefwet 1995.

Publiekrechtelijk zelfstandige bestuursorganen met eigen rechtspersoonlijkheid

Tabel met in de eerste kolom de naam van alle verschillende publiekrechtelijke bestuursorganen met eigen rechtspersoonlijkheid. In de tweede kolom de grondslag waarop het toezicht voor die organisatie is gebaseerd.

Academisch Medisch Centrum UvA

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, art. 1.13.

Academisch Ziekenhuis Maastricht

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.13.

Bureau Architectenregister

Wet op de architectentitel, art. 2a.

Bureau Beheer Landbouwgronden

Wet agrarisch grondverkeer, titel VII, artikel 28.

Bureau Financieel Toezicht

Wet op het notarisambt, artikel 110.

Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Wet langdurige zorg, artikel 6.1.1.

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

Wegenverkeerswet, hoofdstuk 1B, artikel 4z.

Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting

Woningwet, artikel 71 e.v.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers/COA

Wet centraal orgaan opvang asielzoekers, artikel 2.

College Sanering Zorginstellingen

Wet toelating zorginstellingen, artikel 32.

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB)

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, artikel 3

Commissariaat voor de Media

Mediawet 2008, titel 7.1.

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

Wet schadefonds geweldsmisdrijven, artikel 2.

Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers

Organisatiewet Kadaster, artikel 2.

Directeur-generaal van de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)

Wet op het Centraal bureau voor de statistiek, artikel 2.

Erasmus Medisch Centrum

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.13.

Erasmus Universiteit Rotterdam

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.8.

Instituut Fysieke Veiligheid

Wet veiligheidsregio’s, artikel 66.

Kamer van Koophandel Wet op de Kamer van Koophandel, artikel 2

Kansspelautoriteit

Wet op de kansspelen, artikel 33.

Koninklijke Bibliotheek

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.16.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.16.

Nationale Politie

Politiewet 2012, artikel 25, lid 1.

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, artikel 2.

Leids Universitair Medisch Centrum

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.13.

Luchtverkeersleiding Nederland

Wet Luchtvaart, artikel 5.22.

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

Wet op de TNO, artikel 3.

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Wet op de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, artikel 2.

Nederlandse Zorgautoriteit

Wet marktordening en gezondheidszorg, artikel 3.

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie Hoger Onderwijs (NVAO)

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 5a.2.

Onderzoeksraad voor de Veiligheid

Rijkswet Onderzoeksraad voor de veiligheid, artikel 2.

Open Universiteit Nederland

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.8.

Pensioen- en Uitkeringsraad

Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen, artikel 3.

Politieacademie

Wet op het LSOP en het politieonderwijs, artikel 3 e.v.

Raad voor Rechtsbijstand

Wet op de Rechtsbijstand, artikel 2.

RDW

Wegenverkeerswet 1994, artikel 4a.

Rijksuniversiteit Groningen

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.8.

Schadeschap Luchthaven Schiphol

Gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol, artikel 3 en artikel 23.

Sociale Verzekeringsbank

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 3.

Staatsbosbeheer

Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer, artikel 2.

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Woningwet art. 53a.
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Wet langdurige zorg, artikel 7.1.1.

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Mediawet 2008, artikel 8.1.

Technische Universiteit Delft

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.8.

Technische Universiteit Eindhoven

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.8.

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 2.

Universitair Medisch Centrum Groningen

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.13.

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.13.

Universiteit Twente

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.8.

Universiteit van Amsterdam

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.8.

Universiteit van Leiden

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.8.

Universiteit van Maastricht

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.8.

Universiteit van Utrecht

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.8.

Zorginstituut Nederland  Zorgverzekeringswet, artikel 58.

Waarderingskamer

Wet waardering onroerende goederen, artikel 4.

Wageningen UR

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.8.

Zorgonderzoek Nederland (ZON-MW)

Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland, artikel 2.

Publiekrechtelijk zelfstandige bestuursorganen als onderdeel Staat der Nederlanden

Tabel met in de eerste kolom de naam van alle verschillende publiekrechtelijke bestuursorganen, die onderdeel zijn van de Staat der Nederlanden. In de tweede kolom de grondslag waarop het toezicht voor die organisatie is gebaseerd.
Autoriteit Consument en Markt

Instellingswet Autoriteit Consument en Markt, artikel 2

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Kernenergiewet, artikel 3
Autoriteit Persoonsgegevens

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming 

College voor de Rechten van de Mens Wet College voor de rechten van de mens, artikel 1
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Geneesmiddelenwet, artikel 2

College voor Toetsen en Examens Wet College voor Examens, artikel 2

College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten  

Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten, artikel 2

Huis voor klokkenluiders

Wet Huis voor klokkenluiders, artikel 3