Privaatrechtelijke zbo’s en personen met enig openbaar gezag bekleed

Privaatrechtelijke zbo’s en personen met enig openbaar gezag bekleed zijn aan te merken als archiefwettelijk zorgdrager voor zover hun openbaar gezag zich uitstrekt.

De achtergrond van hun ontstaan is als volgt samen te vatten: van bepaalde publieke taken vindt de overheid dat ze beter (efficiënter en deskundiger) door de particuliere sector kunnen worden uitgevoerd. Bij of krachtens wet wordt aan organen uit de particuliere sector een publieke taak opgedragen waarbij het orgaan ‘openbaar gezag’ krijgt om die taak te kunnen uitvoeren. Het kan gaan om stichtingen, verenigingen en bedrijven. Openbaar gezag houdt in dat het zbo volgens een wettelijk voorschrift eenzijdig de rechtspositie van een burger of rechtspersoon kan vaststellen of wijzigen.

Privaatrechtelijke instellingen die wettelijke taken uitvoeren zonder hierbij openbaar gezag uit te oefenen, zijn geen zelfstandige bestuursorganen. Op deze regel zijn wel uitzonderingen.

Aboma BV

Warenwet, artikel 7a.

Warenwetbesluit(en).

Arbeidsomstandighedenwet, artikel 20. Arbeidsomstandighedenbesluit, afdeling 1A.

Aanwijzingsbesluiten.

American Bureau of Shipping

Schepenbesluit 1965, artikel 6.

Schepenbesluit 2004,

artikel 23.

Wet scheepsuitrusting, artikel 4.

Besluit erkende organisaties Schepenwet.

Amsterbaken JJI

Beginselenwet justitiele jeugdinrichtingen, artikel 3a.

Argonaut Advies BV

Argonaut is door een uitspraak van de centrale raad van beroep aangemerkt als bestuursorgaan. Regeling OV-begeleiderskaart, artikel 1

Avenier JJI

Beginselenwet justitiele jeugdinrichtingen, artikel 3a.

Bureau Veritas Certification

Warenwet, artikel 7a.

Warenwetbesluit(en).

Arbeidsomstandighedenwet, artikel 20.

Arbeidsomstandighedenbesluit, afdeling 1A. Aanwijzingsbesluiten.

Chex Liftkeuringen

Warenwet, artikel 7a.

Warenwetbesluit(en).

Arbeidsomstandighedenwet, artikel 20.

Arbeidsomstandighedenbesluit, afdeling 1A. Aanwijzingsbesluiten.

DARE

Warenwet, artikel 7a.

Warenwetbesluit(en).

Telecommunicatiewet, artikel 10.3.

Aanwijzingsbesluiten.

De Kijvelanden FPC

Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, artikel 7.4 en 7.5.

De Nederlandsche Bank NV

Bankwet 1998, artikel 1, lid a en artikel 4.

De Rooyse Wissel FPC

Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, artikel 7.4 en 7.5.

DEKRA Certification B.V.

Warenwet, artikel 7a.

Warenwetbesluit(en).

Wet op de medische hulpmiddelen, artikel 10.

Aanwijzingsbesluiten.

Det Norske Veritas (DNV)

Schepenbesluit 1965, artikel 6.

Schepenbesluit 2004,

artikel 23.

Wet scheepsuitrusting, artikel 4.

Besluit erkende organisaties Schepenwet.

Warenwet, artikel 7a.

Relevante Warenwetbesluiten.

Aanwijzingsbesluiten.

Dr. S. van Mesdag FPC

Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, artikel 7.4 en 7.5.

Dutch Certification Institute

Wet pleziervaartuigen 1996, artikel 7, eerste lid.

Aanwijzingsbesluiten.

Edelmetaal Waarborg Nederland BV

Waarborgwet 1986, artikel 7.

Eerland Certification BV

Arbeidsomstandighedenwet, artikel 20.

Arbeidsomstandighedenbesluit, afdeling 1A.

Aanwijzingsbesluiten.

Energie Consult Holland BV

Warenwet, artikel 7a.

Warenwetbesluit(en).

Aanwijzingsbesluiten.

European Certification Bureau Nederland BV

Wet pleziervaartuigen 1996, artikel 7, eerste lid.

Aanwijzingsbesluiten.

Fonds voor cultuurparticipatie

Wet op het specifiek cultuurbeleid, artikel 9.

Het Keerpunt JJI

Beginselenwet justitiele jeugdinrichtingen, artikel 3a.

Het Nederlands Filmfonds

Wet op het specifiek cultuurbeleid, artikel 9.

Intermetzo
JJI Lelystad 

Beginselenwet justitiele jeugdinrichtingen, artikel 3a.

Jeugdbescherming Noord

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Jeugdbescherming Regio Amsterdam

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Jeugdbescherming west

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Juvaid JJI

Beginselwet verpleging ter beschikking gestelden, artikel 3a.

Keurmerkinstituut BV

Warenwet, artikel 7a.

Warenwetbesluit(en).

Jeugdwet, artikel 3.4.

Aanwijzingsbesluiten.

KIWA Nederland BV

Warenwet, artikel 7a.

Warenwetbesluit(en).

Arbeidsomstandighedenwet, artikel 20.

Arbeidsomstandighedenbesluit, afdeling 1A.

Besluit Gastoestellen.

Aanwijzingsbesluiten.

KNMG registratiecommissies

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, artikel 14.

KNMP specialisten registratiecommissie

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, artikel 14.

KNMT specialisten registratiecommissie

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, artikel 14.

Liftinstituut

Warenwet, artikel 7a.

Warenwetbesluit(en).

Arbeidsomstandighedenwet, artikel 20.

Arbeidsomstandighedenbesluit, afdeling 1A.

Aanwijzingsbesluiten.

Lloyd’s Register of Shipping

Onder andere Schepenbesluit 1965, artikel 6.

Schepenbesluit 2004,

artikel 23.

Wet scheepsuitrusting, artikel 4.

Besluit erkende organisaties Schepenwet.

Lloyd's Register Rail Europe

Spoorwegwet, artikel 93.

Mediafonds

Mediawet 2008, artikel 2.125.

Nederlands Letterenfonds

Wet op het specifiek cultuurbeleid, artikel 9.

Nederlandse Publieke Omroep (NPO)

Mediawet 2008, artikel 2.2.

Nederlandse Transplantatie Stichting

Wet op de orgaandonatie, artikel 24.

Nippon Kaiji Kyokai

Onder andere Schepenbesluit 1965, artikel 6.

Schepenbesluit 2004, artikel 23.

Wet scheepsuitrusting, artikel 4.

Besluit erkende organisaties Schepenwet.

NMi Certin BV

Metrologiewet, artikel 12.

Wet op de kansspelen.

Aanwijzingsbesluiten.

Pompestichting FPC

Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, artikel 7.4 en 7.5.

Railcert

Spoorwegwet, artikel 93.

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en artikel 3.5.

Registro Italiano Navale Netherlands BV (RINA)

Schepenbesluit 1965, artikel 6.

Schepenbesluit 2004, artikel 23.

Wet scheepsuitrusting, artikel 4.

Besluit erkende organisaties Schepenwet.

Ricardo Nederland BV  Spoorwegwet art. 93.

SGS Nederland BV

Warenwet, artikel 7a.

Warenwetbesluit(en).

Arbeidsomstandighedenwet, artikel 20.

Arbeidsomstandighedenbesluit, afdeling 1A.

Aanwijzingsbesluiten.

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

Wet houdende vaststelling regeling ten aanzien van de Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensioensaangelegenheden gewezen overheidspersoneel van Indonesië, artikel 1.

Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart

Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart 2001, artikel 78 t/m 80.

Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid

Geen wettelijke grondslag, maar wel vastgelegd in diverse uitspraken van betrokken ministers.

Stichting Airport Coordination Netherlands

Besluit slotallocatie, artikel 4.

Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Wet op het financieel toezicht, artikel 1:25.

Stichting Bloembollen Keuringsdienst (BKD)

Landbouwkwaliteitsbesluit 2007, artikel 11.

Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en artikel 3.5.

Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en artikel 3.5.

Stichting Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en artikel 3.5.

Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)

Besluit dierlijke producten, artikel 2.10.

Stichting De Jeugd- en gezins beschermers

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en artikel 3.5.

Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting

Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting, artikel 1.e.v.

Stichting Fonds Podiumkunsten

Wet op het specifiek cultuurbeleid, artikel 9.

Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming (SGJB)

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Stichting Hobéon SKO Certificatie

Arbeidsomstandighedenwet, artikel 20.

Arbeidsomstandighedenbesluit, afdeling 1A.

Aanwijzingsbesluiten.

Stichting Intervence

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Stichting Jeugdbescherming Gelderland

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en artikel 3.5.

Stichting Jeugdbescherming Overijssel

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en artikel 3.5.

Stichting KCB

Landbouwkwaliteitsbesluitwet 2007, artikel 14.

Stichting Keuringsbureau Hout (SKH)

Warenwet, artikel 7a.

Warenwetbesluit(en).

Aanwijzingsbesluiten.

Stichting Kwaliteitscontrole Alternatieve Landbouwproducten (SKAL)

Landbouwkwaliteitsbesluit 2007, artikel 11.

Besluit dierlijke producten, artikel 2.10.

Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Stichting Mondriaan Fonds

Wet op het specifiek cultuurbeleid, artikel 9.

Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO)

Wet wegvervoer goederen 2008, artikelen 3.1 t/m 3.6.

Stichting Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL)

Warenwet, artikel 7a.

Warenwetbesluit(en).

Aanwijzingsbesluiten.

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst Zaaizaad en Pootgoed Landbouwgewassen (NAK)

Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, artikel 19.

Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (NAK-Tuinbouw)

Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, artikel 19.

Stichting Nidos

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en artikel 3.5.

Stichting Participatiefonds

Besluit vervangingsfonds en participatiefonds 2011, artikel 2.

Stichting Raad voor Accreditatie

Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie, artikel 2.

Stichting Reclassering Nederland

Reclasseringsregeling 1995, artikel 4.

Stichting Samen Veilig Flevoland

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en artikel 3.5.

Stichting Samen Veilig Midden-Nederland

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en artikel 3.5.

Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Wet op het specifiek cultuurbeleid, artikel 9.

Stichting Vakopleiding Automobiel- en Motorbedrijf (IBKI)

Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993, artikel 2.

Regeling rijonderricht motorrijtuigen 2009, artikel 2.

Stichting Vervangingsfonds

Besluit vervangingsfonds en participatiefonds 2011, artikel 2.

Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht

Algemeen Militair Ambtenarenreglement, artikel 90a.

Regeling Ziektekostenverzekering Militairen.

Teylingereind JJI

Beginseenlwet justitiele jeugdinrichtingen, artikel 3a.

Thales BV

Telecommunicatiewet artikel 10.3

TÜV Rheinland Nederland

Arbeidsomstandighedenwet, artikel 20.

Arbeidsomstandighedenbesluit, afdeling 1A.

Wet scheepsuitrusting, artikel 4.

Telecommunicatiewet, artikel 10.3.

Aanwijzingsbesluiten.

Van de Hoeven FPC

Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, artikel 7.4 en 7.5.

Verispect BV

Waarborgwet 1986, artikel 7.

Metrologiewet, artikel 12.

Warenwet, artikel 7a.

Warenwetbesluit(en).

Aanwijzingsbesluiten.

Veturo BV

Warenwet, artikel 7a.

Warenwetbesluit(en).

Aanwijzingsbesluiten.

AIB-Vinçotte Nederland BV

Warenwet, artikel 7a.

Warenwetbesluit(en).

Arbeidsomstandighedenwet, artikel 20.

Arbeidsomstandighedenbesluit, afdeling 1A.

Aanwijzingsbesluiten.

Waarborg Holland NV

Waarborgwet 1986, artikel 7.

William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.