Wet- en regelgeving

De Erfgoedinspectie houdt toezicht op verschillende wet- en regelgeving met betrekking tot archeologie. De Erfgoedinspectie ziet toe op de naleving van: 

De Nederlandse overheid geeft invulling aan het Europees Verdrag inzake de bescherming van het Archeologische Erfgoed 1992 (Verdrag van Malta). Meer informatie over de archeologische rijksmonumenten kunt u vinden op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Toetsingskaders Archeologie

De Erfgoedinspectie maakt bij de uitoefening van haar toezichtstaak gebruik van een algemeen toezichtkader en van toetsingskaders . In de toetsingskader is uitgewerkt hoe zij invulling geeft aan haar toezicht op de archeologie in Nederland. Het toezicht richt zich op de belangrijkste risico’s als gevolg van onvoldoende naleving van wet- en regelgeving en houdt rekening met de eigen verantwoordelijkheid van instellingen en instanties. De Erfgoedinspectie heeft voor het toezichtsveld archeologie de volgende drie toetsingskaders:

 In dit toetsingskader heeft de Erfgoedinspectie uitgewerkt hoe zij invulling geeft aan haar toezicht op provinciaal archeologische depots ten aanzien van het behoud en de toegankelijkheid van archeologische vondsten en documentatie.

In dit toetsingskader werkt de Erfgoedinspectie uit hoe zij invulling geeft aan haar toezicht op opgravingen door universiteiten en hogescholen die vrijgesteld zijn van de certificatieplicht.

In dit toetsingskader werkt de Erfgoedinspectie uit hoe zij invulling geeft aan haar toezicht op incidentele opgravingen door buitenlandse (archeologische) organisaties (met toepassing van de Dienstenrichtlijn), die vrijgesteld zijn van de certificatieplicht.

In dit toetsingskader werkt de Erfgoedinspectie uit hoe zij invulling geeft aan haar toezicht op opgravingen door verenigingen voor amateurarcheologie, die vrijgesteld zijn van de certificatieplicht.