Persoonsgegevens die u opgeeft op Erfgoedinspectie.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Hoe gaan we op Erfgoedinspectie.nl om met uw persoonsgegevens?

Wilt u een vraag stellen of een melding doen via Erfgoedinspectie.nl? Dan hebben wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres nodig. Bij het formulier staat vermeld welke gegevens Erfgoedinspectie.nl gebruikt en waarvoor. Erfgoedinspectie.nl gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. 

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

De Rijksoverheid kan gegevens wel gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Bewaren persoonsgegevens

Erfgoedinspectie.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving.