Vanaf 2013 heeft minister van OCW 17 organisaties aangewezen als professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM’s).

Tevreden, Grote Poot 3-5 Deventer

Dit zijn organisaties die meer dan 20 rijksmonumenten in eigendom hebben en aangetoond hebben deze op professionele wijze in stand te houden. Met deze aanwijzing wil de rijksoverheid goed eigenaar- en opdrachtgeverschap stimuleren. Voor de organisaties biedt de status van professionele organisatie voordelen bij de aanvraag voor instandhoudingssubsidie.

Op verzoek van de minister van OC&W ziet de Erfgoedinspectie erop toe dat de POM’s blijven voldoen aan de criteria van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (zie hoofdstuk 3). 

Toetsingskader Professionele organisaties voor monumentenbehoud

De Erfgoedinspectie maakt bij de uitoefening van haar toezichttaak gebruik van een algemeen toezichtkader en van het 'toetsingskader Professionele organisaties voor monumentenbehoud'. In het toetsingskader werkt de Erfgoedinspectie uit hoe zij invulling geeft aan het toezicht op Professionele Organisaties voor Monumentenbehoud (POM’s). Het toezicht richt zich op de belangrijkste risico’s als gevolg van onvoldoende naleving van wet- en regelgeving en houdt rekening met de eigen verantwoordelijkheid van de organisaties.