Vanaf 2013 heeft minister van OCW 17 organisaties aangewezen als professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM’s). Dit zijn organisaties die meer dan 20 rijksmonumenten in eigendom hebben en aangetoond hebben deze op professionele wijze in stand te houden. Met deze aanwijzing wil de rijksoverheid goed eigenaar- en opdrachtgeverschap stimuleren. Voor de organisaties biedt de status van professionele organisatie voordelen bij de aanvraag voor instandhoudingssubsidie.

Op verzoek van de minister van OC&W ziet de Erfgoedinspectie erop toe dat de POM’s blijven voldoen aan de criteria van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (zie hoofdstuk 3). De inspectie heeft in 2016 een pilot uitgevoerd en vanaf 2017 krijgt het toezicht zijn beslag.

Tevreden, Grote Poot 3-5 Deventer