Per 1 juli 2016 treedt de Erfgoedwet in werking. Deze wet vervangt de Wet tot behoud van cultuurbezit (Wbc), die daar met enkele wijzigingen in is opgenomen. 

De Erfgoedwet heeft onder andere als doel te voorkomen dat voorwerpen en verzamelingen in particulier bezit die van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis of uitzonderlijke schoonheid zijn, verloren gaan voor het Nederlandse cultuurbezit. Zulke voorwerpen krijgen een beschermde status en komen in het register van beschermde cultuurgoederen en verzamelingen (het register). Deze voorwerpen moeten in Nederland blijven en mogen alleen met toestemming van de overheid naar het buitenland.