Archeologie, is opgraven verboden?

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

  • Overzicht

Het doen van archeologische opgravingen is verboden. Alleen organisaties die een archeologie certificaat hebben, mogen opgravingen uitvoeren.

Hierop zijn een paar uitzonderingen. In het Besluit Erfgoedwet archeologie is aangegeven onder welke voorwaarden sommige organisaties toch archeologische opgravingen mogen verrichten. Dit zijn universiteiten en hogescholen; metaaldetectoramateurs en verenigingen voor amateurarcheologie.

Overgangsfase

Bovendien is er van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 sprake van een overgangsfase. Organisaties kunnen een opgraving dan ook nog aanvangen met een opgravingsvergunning.

De Erfgoedinspectie ziet erop toe dat organisaties die uitgezonderd zijn van de certificaatverplichting en organisaties met een opgravingsvergunning handelen volgens de daarvoor geldende regels.