Nieuwsbrief, januari 2010

Monumenten en Archeologie, januari 2010

Inhoudsopgave

Algemeen

Nieuws

Algemeen

 • Nieuw onderkomen Erfgoedinspectie Koninginnegracht 25 Den Haag

  Voorwoord

  De Erfgoedinspectie kan terugzien op een productief en vooral ook effectief jaar, waarin veel is bereikt. Zo zijn aanbevelingen uit inspectierapporten van de Erfgoedinspectie meegenomen in de beleidsbrief van minister Plasterk over de modernisering van de monumentenzorg.
  De Erfgoedinspectie is in 2009 verhuisd naar een monumentaal pand aan de Koninginnegracht in Den Haag. En ook deze nieuwsbrief zit in een nieuwe jas.

  Iedereen die de monumentenzorg en de archeologie een warm hart toedraagt, wil ik een actief en stimulerend 2010 toewensen.

  Hans Magdelijns
  Hoofdinspecteur Monumenten en Archeologie

  Naar boven

Nieuws

 • Vragenlijst Monumenten en Archeologie voor gemeenten

  Op 14 december 2009 ontvingen alle gemeenten in Nederland de digitale vragenlijst van de Erfgoedinspectie. De ambtenaren monumenten en archeologie van elke gemeente worden gevraagd in te vullen hoe in hun gemeente de zorg betreffende het erfgoed is geregeld. De vragen gaan onder andere over beleid, uitvoering en handhaving. 

  Met de uitkomsten krijgt de Erfgoedinspectie een overzicht van de stand van zaken. Bovendien ontvangt iedere gemeente afzonderlijk een rapportage waarin de eigen resultaten staan vermeld. De vragenlijst is getest bij een aantal gemeenten en afgestemd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

  In de vragenlijst worden ook kwantitatieve gegevens gevraagd die tot nu toe ook door Erfgoed Nederland werden verzameld met een jaarlijkse vragenlijst in het kader van het Jaarboek Monumenten, Archeologie en Cultuurlandschap. Het invullen van vragenlijsten wordt over het algemeen ervaren als een aanzienlijke administratieve last. Om dit zoveel mogelijk te beperken heeft Erfgoed Nederland ervoor gekozen voor het Jaarboek 2010 gebruik te maken van de kwantitatieve gegevens die door de Erfgoedinspectie verzameld zijn in deze vragenlijst. De gemeenten zullen dit jaar dan ook geen vragenlijst van Erfgoed Nederland ontvangen.

  Het onderzoek wordt uitgevoerd door TNS NIPO. Heeft u vragen over dit onderzoek, stuur dan een mail naar vragenlijstmonarch@erfgoedinspectie.nl.

  Lees verder

  Naar boven
 • Voorkant handreiking gemeentelijke monumentencommissies

  Handreiking gemeentelijke monumentencommissies

  Met medewerking van de Erfgoedinspectie heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in september 2009 de Handreiking Gemeentelijke Monumentencommissies uitgebracht. In de Handreiking worden suggesties gedaan om de deskundigheid en de professionaliteit van gemeentelijke en regionale monumentencommissies te waarborgen.

  Aanleiding voor de handreiking is de gewijzigde Monumentenwet waarin is bepaald dat alle gemeenten vanaf 1 januari 2009 een monumentenverordening moeten hebben, en ook een monumentencommissie die voldoet aan de eisen van onafhankelijkheid en deskundigheid.

  Bovengenoemde wetswijziging en het verschijnen van de Handreiking is mede door het rapport over de monumentencommissies tot stand gekomen. De Erfgoedinspectie heeft dit rapport eind 2008 aan minister Plasterk aangeboden.

  De Handreiking is te vinden op de website van de VNG.

  Lees verder

  Naar boven
 • Onderzoek provinciale steunpunten monumentenzorg

  Uit onderzoek van de Erfgoedinspectie is gebleken dat de steunpunten monumentenzorg veel steun kunnen bieden aan gemeenten die zelf onvoldoende kennis in huis hebben. De verantwoordelijkheid voor de steunpunten ligt sinds kort bij de provincies. Niet in alle provincies functioneren deze steunpunten al op het juiste niveau.

  In de provincies waar deze steunpunten goed functioneren worden zij door de gemeenten ervaren als onmisbaar.

  De Erfgoedinspectie heeft onderzoek gedaan naar de provinciale steunpunten monumentenzorg, getiteld: Stut of steunpilaar? Een onderzoek naar de provinciale steunpunten monumentenzorg. Het onderzoeksrapport is hier te downloaden.

  Lees verder

  Naar boven
 • De rol van provincies bij beschermde gezichten en archeologische attentiegebieden

  De rol van provincies bij beschermde gezichten en archeologische attentiegebieden

  Provincies kunnen meer gebruik maken van hun mogelijkheden om cultuurhistorie te laten meewegen in de ruimtelijke ordening. Meer specifiek gaat het hier om de beschermde stads- en dorpsgezichten en archeologische attentiegebieden. De meeste provinciebesturen zien geen direct belang in meer sturing van hun kant.

  Zij laten de zorg voor beschermde stads- en dorpsgezichten liever over aan de gemeenten zelf en het instrument archeologisch attentiegebied passen ze helemaal niet toe. Het risico bestaat dat cultuurhistorische waarden in beschermde gezichten en archeologische waardevolle gebieden te weinig doorklinken in ruimtelijke plannen.

  Dat blijkt uit onderzoek dat de Erfgoedinspectie heeft uitgevoerd naar de rol die provincies voor zich zien weggelegd onder de nieuwe Wro en de gewijzigde Monumentenwet 1988. Het resulterende inspectierapport De provincie tussen oude WRO en nieuwe Wro kunt u lezen door hierop 'Beschermde stads- en dorpsgezichten en archeologische attentiegebieden bij de provincies' te klikken.

  Lees verder

  Naar boven
 • Provincie verantwoordelijk voor toezicht op gemeentelijke archeologische depots

  Met de inwerkingtreding van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) is in september 2007 de bevoegdheid tot het aanwijzen van gemeentelijke archeologische depots bij de provincies belegd. Het toezicht op de gemeentelijke depots zal daarom in veel gevallen ook een provinciale taak zijn. Het toezicht op provinciale depots en op transito-depots van vergunninghouders blijft daarentegen wel tot het takenpakket van de Erfgoedinspectie behoren.

  Onder het oude regime was de Minister van Cultuur verantwoordelijk voor de aanwijzing van alle archeologische depots. Wat betreft de gemeentelijke depots kreeg deze aanwijzing vorm via de verlening van de opgravingsvergunning. Zover daar door de minister voorwaarden aan waren verbonden kon de Erfgoedinspectie er toezicht op houden. In de praktijk had het toezicht op de archeologische depots een lage prioriteit in de jaarwerkplannen van de Erfgoedinspectie. Wel is er in 2006 een rapport gepubliceerd met betrekking tot het verloop van het KNA-proces "deponeren".

  De situatie is nu deels veranderd. In de woorden van de memorie van toelichting van de Wamz zijn "primair de provincies verantwoordelijk [...] voor de instandhouding van depots". Gedeputeerde Staten moeten een depot in stand houden op een wijze die uit een oogpunt van behoud en toegankelijkheid verantwoord is. Op deze basis heeft de Erfgoedinspectie nog steeds een toezichtstaak ten aanzien van de provinciale depots.

  De Monumentenwet (het nieuwe artikel 51:2) stelt dat niet langer de minister, maar de provincie - op verzoek van burgemeester en wethouders - gemeentelijke depots aanwijst. De wet laat de provincie daarbij vrij om eventueel voorwaarden te stellen aan die aanwijzing. Daarmee is de provincie de enige instantie die handhavend zou kunnen optreden, namelijk door middel van het intrekken van de aanwijzing. Dat is op zich ook logisch omdat bodemvondsten in eerste instantie eigendom zijn van de provincie tenzij de provincie een gemeente toestaat een eigen depot te houden.

  Gezien het rijksbeleid (rijksinspecties op afstand) mag daarom gesteld worden dat de provincie verantwoordelijk is voor het toezicht op de gemeentelijke depots, en dat het rijk tweedelijns toezicht (op de aanwijzing door de provincie) kan uitvoeren. Daarnaast blijft de Erfgoedinspectie toezicht houden op de transito-depots die houders van een opgravingsvergunning moeten hebben.

  Lees verder

  Naar boven
 • Erfgoedinspectie in het nieuws

  Het Tijdschrift voor Cultureel Erfgoed, Binnenlands Bestuur en het decembernummer van het tijdschrift Monumenten grijpen het verschijnen van de Handreiking gemeentelijke monumentencommissies aan om dieper op dit onderwerp door te gaan.

  De Erfgoedstem kopt dat provincies tussen wal en schip vallen bij monumentenbelangen, dit naar aanleiding van het themarapport over provincies dat door de Erfgoedinspectie is uitgebracht. Het Limburgs Dagblad schreef over het onderzoek dat de Erfgoedinspectie onlangs hield naar de instandhouding van de beschermde gezichten in Roermond.

  Recentelijk is door de Erfgoedinspectie het rapport over Roermond uitgebracht. Dit rapport, evenals de reactie van het gemeentebestuur, is te downloaden op de website van de Erfgoedinspectie. Een inspectie naar de instandhouding van het beschermd gezicht van Geertruidenberg, die op dat moment nog moest plaats vinden, was aanleiding voor BN/de Stem om hier twee artikelen over te publiceren.

  Lees verder

  Naar boven
 • Publicaties - Gemeenterapporten over de instandhouding van monumenten of beschermde stads- en dorpsgezichten

  Publicaties - Gemeenterapporten over de instandhouding van monumenten of beschermde stads- en dorpsgezichten

  Gemeenterapporten over de instandhouding van monumenten of beschermde stads- en dorpsgezichten

  Bronckhorst, Doesburg, Edam-Volendam, Goes, Gorinchem, Harlingen, Heusden, Kampen, Landgraaf, Maarssen, Middelburg, Middelharnis, Oudewater, Schouwen-Duiveland, Sittard-Geleen, Sluis, Texel, Valkenburg a/d Geul, Veere, Vianen, Weesp, Westerveld, Wijdemeren

  Themarapporten monumenten en/of archeologie

  Lees verder

  Naar boven

Colofon

 • Nieuwsbrieven

  U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij de monumentenzorg, archeologie en/of toezicht. Klik dan op aanmelden.

  Adresgegevens

  Erfgoedinspectie (IPC 3500)
  Postbus 16478 2500 BL Den Haag

  T 070-4124012 F 070-4124014

  E-mail info@erfgoedinspectie.nl
  Website www.erfgoedinspectie.nl

Abonneren?

Wilt u onze nieuwsbrief vaker ontvangen? Klik dan op abonneren.


Zoeken
Erfgoedinspectie